Skip to main content

Har du unge kollegaer på jobb i sommer?

Tekst: Ingrid Mjanger Thorsnes, HMS rådgiver og bedriftssykepleier

Sommermånedene bringer med seg en bølge av unge sommervikarer, og noen av disse har sitt aller første møte med arbeidslivet. Disse arbeidstakerne kommer ofte inn med ny energi, entusiasme og evne til å tilpasse seg nye teknologier og arbeidsmetoder gjør dem til en verdifull ressurs. Samtidig er det viktig å erkjenne og ta hensyn til de spesifikke helse- og sikkerhetsutfordringene som unge arbeidstakere kan møte når de kommer inn i arbeidslivet.

Hvorfor må vi tenke på de unge arbeidstakerne?

Arbeidstilsynet har identifisert ungdom som en sårbar gruppe i arbeidslivet. Ungdommer har begrenset arbeidserfaring og kan mangle kunnskap om arbeidslivets risikoer og deres rettigheter og plikter. Derfor er det avgjørende at arbeidsgivere tar ekstra hensyn når man ansetter og veileder unge arbeidstakere. Vi vet at det første møtet med arbeidslivet danner grunnlag for trygghet, mestringstro og robusthet senere i karriæren.

Etabler en god sikkerhetskultur!

Det viktig å sikre at alle arbeidstakere blir beskyttet mot risikoer og farer på arbeidsplassen. I følge Internkontrollforskriften §5, skal det gjennomføres risikovurderinger for å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver som utgjør risiko på arbeidsplassen. Virksomheten må ta stilling til hvilke oppgaver som kan gjennomføres for arbeidstakere under 18 år. Arbeidstilsynet stiller høye krav til opplæring og veiledning omkring arbeidsoppgaver, sikkerhetsrutiner og bruk av verneutstyr. Arbeidstilsynet legger vekt på at arbeidsgivere har et spesielt ansvar for å tilrettelegge arbeidsforholdene slik at unge arbeidstakere ikke utsettes for unødvendig risiko.

Hva sier forskningen om unge arbeidstakere?

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) forsker på arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, og er en viktig aktør for å identifisere risikofaktorer og utvikle forebyggende tiltak.

Forskning fra STAMI viser blant annet at unge arbeidstakere har:

 • dobbelt så stor risiko for en ulykke på jobb, i forhold til sine eldre kolleger
 • 40 % økt risiko for arbeidsrelaterte psykiske plager
 • opptil 70 % økt risiko for arbeidsrelatert hodepine
 • tre ganger økt risiko for arbeidsrelaterte hudproblemer, sammenlignet med eldre arbeidstakere
 • høyere risiko for uheldige og ugunstige eksponeringer på arbeidsplassen enn eldre arbeidstakere
 • 70 % høyere risiko for å bli utsatt for store belastninger
 • oftere ansettelse i midlertidige stillinger, med atypisk arbeidstid

I tillegg er man som ung mer sårbar for emosjonelle belastninger og rollekonflikter. Unge kvinnelige medarbeidere har også betydelig økt risiko for seksuell trakassering.

Forebyggende tiltak:

For å sikre helse og sikkerhet for unge arbeidstakere er det viktig å implementere forebyggende tiltak på arbeidsplassen. Dette kan inkludere:

 • Risikovurderinger i henhold til Internkontrollforskriften
 • Grundig opplæring i sikkerhetsprosedyrer og bruk av verneutstyr
 • Tett oppfølging fra erfarne kolleger. Kan det etableres en fadderordning?
 • Tilrettelegging av arbeidsoppgaver for å redusere risiko for belastningsskader eller andre arbeidsrelaterte helseproblemer
 • Oppmuntre til åpen kommunikasjon, og oppfordre unge arbeidstakere til å rapportere eventuelle bekymringer eller problemer de måtte oppleve på arbeidsplassen

Oppsummert:

Unge arbeidstakere utgjør en viktig del av arbeidsstyrken og grunnlaget for drift i sommermånedene. Ved å følge retningslinjer fra Arbeidstilsynet og dra nytte av forskning og anbefalinger fra STAMI, kan arbeidsgivere og ansatte jobbe sammen for å skape trygge og sunne arbeidsmiljøer. Med riktig opplæring, støtte og forebyggende tiltak kan vi sikre at unge arbeidstakere får en trygg og positiv opplevelse av sitt første møte med arbeidslivet!