Systematisk HMS-arbeid

Arbeidsmiljøloven stiller krav til HMS-arbeid – vi har løsningene. Agil helse består din bedrift for å sikre de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Loven stiller krav til hvordan HMS-arbeid skal gjennomføres og hva det skal omfatte. Du som leder har ansvaret for de ansattes helse, miljø og sikkerhet på jobben. Har du oversikt?

«Arbeidsmiljøloven pålegger alle bedrifter å ivareta arbeidsmiljøet gjennom et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det skal gjennomføres kartlegginger, risikovurderinger og utarbeides handlingsplaner. Arbeidsgiver er ansvarlig for en periodisk gjennomgang av sitt HMS-arbeid eller revisjon av interkontrollforskriften».

Agil Helse vil bistå din bedrift med å finne de beste løsninger som sikrer at de ansattes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen. Vårt bidrag sikrer at din virksomhets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, revideres og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende regelverk.

 

Eksempler på tjenester vi tilpasser din virksomhet og bransje:

  • Innføring og gjennomføring av systematisk HMS-arbeid innenfor gjeldende lover og regler
  • HMS-revisjon og oppdatering av eksisterende HMS-system
  • Kartlegging av arbeidsmiljø
  • Gjennomføring av risikovurderinger
  • Vernerunder
  • Rådgivning om risikoreduserende tiltak og andre forbedringstiltak
  • Utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner
  • Aktiv deltakelse i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og andre HMS-utvalg (Akan/rus, sykefravær, mm.)
  • Rutiner for avvikshåndtering
  • Årlig utarbeidelse av årsrapport for BHT sin bistand i virksomheten, med forslag til videre plan for HMS-arbeid i virksomheten

Kontakt oss